...

En ozonsanering, eller ozonbehandling som det även kallas är ett sätt att sanera ytligt mögel eller att behandla en unken lukt i huset. När man sanerar med ozon så placeras en ozongenerator i huset. Denna tillverkar ozon och ska fungera så att den oxiderar luften så att allergener, virus, mikroorganismer och lukt elimineras.

En sanering minskar risken att mögellukt eller annan oönskad lukt sprids i hemmet, men vid en mer omfattande sanering så bör en saneringsfirma kontaktas. Det har sagts att ozon som produceras av dessa generatorer i en viss koncentrerad mängd kan vara giftigt, men en ozonbehandling bör om den utförs på rätt sätt inte innebära något farligt för en människa.

Hjälper ozon mot mögel?

Ozongeneratorer har funnits länge och använts för lukt och rök-sanering i tillex restauranger och bilar eller båtar. På senare tid har det lanserats ozonaggregat för hemmabruk, som ska hjälpa till att rena luften hemma.

På en del av leverantörernas hemsidor har man kunnat läsa att möglet försvinner helt med ett av dessa aggregat, men det är nog närmare sanningen att om det fortfarande luktar mögel i huset efter mögelsanering så kan ett ozonaggregat hjälpa till att få bort den, som ett alternativ till en luftrenare.

ozonsanera
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.