fbpx

Vad är radon?

Radon är en färglös, luktfri radioaktiv gas. Radon bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Radon kan söka sig in i bostäder genom marken, hushållsvattnet eller genom byggnadsmaterial. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radonexponeringen i bostäder orsakar omkring 500 fall av lungcancer varje år i Sverige.

Beställ radonsanering här 

Är radon farligt?

 
Radon förs med luften in i våra luftrör och lungor när vi andas. Vid höga nivåer och lång exponering kan radon orsaka lungcancer. I utomhusmiljö sprids radon snabbt och är därför inte ett hälsoproblem. Störst exponering för radon sker i hem, skolor och på arbetsplatser. Efter rökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Är man dessutom rökare eller före detta rökare ökar risken för sjukdomen ytterligare. Att göra en radon kontroll och mäta radonhalterna i bostaden är därför viktigt.

Radonsug RS2k

Hur vet man om man har radon i hemmet?

 

Det enda sättet att veta om man har förhöjda nivåer av radon i byggnaden är att utföra en mätning. Antingen gör man detta själv genom att beställa test kit eller så kan vi utföra detta åt dig. Har man funnit en förhöjd radonhalt i byggnaden är nästa steg att gå vidare med en utförlig radonbesiktning och mätning för att lokalisera källan.

  Vad kan jag göra för att minska risken för radon?

 

Här är några tips för att minska risken för höga radonhalter i ditt hem:

– Det är viktigt att ha god luftcirkulation i byggnaden. Ett effektivt ventilationssystem är därför en säker och god åtgärd för att minska risken för höga halter av radon.

– Det är också en god idé att ta reda på hur huset är konstruerat för att upptäcka otätheter vid ex. el- och vattengenomföringar. Ska man bygga nytt hus från grunden är det viktigt att ta reda på radonhalterna i förväg eller att bygga radonsäkert om man väljer att bygga i ett högriskområde.

– Misstänker du att du har höga radonhalter i bostaden så kan du begära en offert. Våra tekniker mäter radonhalten i bostaden. Är det för höga radonhalter så ser vi till att återgärda problemet genom att utföra en fullständig radonsanering. Vi är en saneringfirma specialiserad i radon och ventilation och kan hjälpa dig!

 

Vanliga frågor om radon

Vad är farligt med radon
Vid höga nivåer och lång exponering kan radon orsaka lungcancer.
Hur vet man att det är radon?
Det enda sättet att veta om man har förhöjda nivåer av radon i byggnaden är att utföra en mätning.
Hur får man bort radon?
Man använder sig av olika saneringsåtgärder beroende på var källan för radonet är lokaliserat. Ibland räcker enstaka åtgärder i andra fall behöver man kombinera flera metoder. Om radonet uppkommer från marken tätar man vanligtvis sprickor i grundkonstruktionen, ibland behöver detta kombineras med en uppdatering av byggnadens ventilationssystem. Kommer radonet från hushållsvattnet använder man ett så kallat radonavskiljande aggregat.
Vad luktar radon
radon är en färglös, luktfri radioaktiv gas.
Hur vanligt är det med radon?
Statistik från landets största radonlaboratorium Radonova visar att förhöjda radonvärden kan finnas i såväl gamla som nya bostäder. I flerfamiljshus har i genomsnitt 2,5 procent av bostäderna byggda mellan år 1980 och 2019 årsmedelvärden över 200 becquerel per kubikmeter. Mätningar i enfamiljshus byggda under samma period visar att 9,5 procent av husen har förhöjda radonvärden. Statistiken bygger på cirka 148 000 mätningar som analyserats från och med januari 2018 till mars 2020.Vad gäller äldre flerfamiljshus visar statistiken att 17,4 procent av husen byggda mellan år 1900 och 1979 har förhöjda radonvärden. För enfamiljshus byggda under samma period är motsvarande andel 31,1 procent.
Hur kommer radon in i huset
Den i särklass vanligaste orsaken till en förhöjd radonhalt är läckage från marken. Det står för hela 85 procent av de förhöjda värdena i Sverige. Radon från vatten kan bara orsakas om man förser huset med vatten från egen brunn. Vad gäller blå lättbetong användes det i en del hus byggda med material som tillverkats mellan år 1929 och 1975.