...

Varför får man Frysskador?

Vintern kan vara hård på många ställen i landet och då kan man råka ut för frysta vattenledningar och sprickbildningar i husfasaden. 

Frysskador är väldigt vanliga

Frysskador drabbar såväl äldre som nybyggda hus. Det är särskilt vanligt när temperaturen sjunker hastigt. Det kan bero på att fastighetsägaren inte hinner höja värmen innan de frusna rören är ett faktum. I många fall har värmen kanske inte varit påslagen överhuvudtaget. De rören som är mest utsatta är de som ligger längs en källare eller en bottenvånings ytterväggar och de som är dragna i ouppvärmda vindsutrymmen, som till exempel nära takfoten. Här finns det risk för att rören fryser under långa och kalla vintrar.

De sönderfrusna rören läcker vatten

Fryst vatten ökar sin volym med nästan 10 procent. Det är då lätt att föreställa sig vad som kommer att hända när rörsystem fryser. Till slut håller de frusna rören inte för påfrestningen utan spricker och vattnet rinner sedan ut. Det kan hinna strömma ut många liter vatten när en trycksatt vattenledning fryser sönder, innan vattnet till slut fryser till is i den låga temperaturen.

Is och isproppar som tinar orsakar vattenskador

Det kan låta märkligt, men när skadan redan är ett faktum är det är viktigt att komma ihåg att  inte sätta på värmen i huset. Är det fullt med is inomhus kommer den att smälta och vattnet kommer att göra skadan ännu mer omfattande.

Dessutom kommer ännu mer vatten att strömma ut ur det sönderfrusna röret när värmen sen får isproppen i röret att släppa. Vatten tränger snabbt igenom golv och väggar, och orsakar skador djupt i byggnadens konstruktion. Låt därför värmen förbli avslagen.

Man bör istället använda sig av en avfuktningsteknik där isen stället omvandlas till ånga och avlägsnas utan att orsaka fler skador.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.